Foguera: Foguera Florida-Portazgo
Logotipo de la Foguera Florida Portazgo

Foguera Florida Portazgo

Patrocinadors

 • Grúas Curt
 • Iluminaciones Portes
 • Coca - Cola
 • Vectalia Servicios
 • ATES
 • Divina Locura
Et trobes a:  Inici   Monuments   Foguera

Foguera

 • Any actual 
 • Següent any 
 •  
 •  
Foto Foguera 1966

 Lema

Payasadas

 Artista

Ramón Marco Marco

 Categoria

Categoría especial

 Premi

2º premio

 Explicació

La serietat existix
encara que algú no u crega;
y entre els algúns, estic yo
que con sabrá qui em conega,
no tinc serietat ninguna,
y al posar la cara seria,
me pregunten al moment
quina enfermetat m'aqueixa.

Y dic yo: A qui es sempre serio
y fá una bobá o tontea
o te fá una payasá,
qu'el mes bromiste no fera,
no hay ningú que li pregunte
si te mala la mollera.

Ademés que si el bromiste
fá la payasá, no's nega
qu'esta en son dret, pero el serio
per ser serio, no deu ferla.

Belmonte va ser Belmonte,
y Dutrús fon Llapisera.
El primer no va fer may
en nostra taurina festa,
ninguna cosa que fora
bufa, ridícula o llcha.

Pero Llapisera, en cambit,
cuand mes el payaso fea,
mes aplaudit per el public
en tota plasa se fea.

Mes anem en el asunt
que sobre asó, en la foguera
se veu, en varies essenes,
y comentar val la pena.

El titul es, PAYASAES.
y de lo qu'es payasecha
—que no sé si esta paraula
en nostra llengua s'emplea—,
se veuen algunes mostres.

La part alta mos presenta
a dos payasos que's burlen
de la chent que als dos contemp'a,
com diguent: ¿Quí es el payaso?
¿Es aquell que mos rodecha,
o som nosatros? Que a voltes
no hay un sabut que ú antenga.

Que com un pavo real
es l'home que te fachenda,
y presumint de formal
per nostre mon se pasecha.

El tal, no diu "payasá";
perque mal aixó li sembla,
y diu «humorá» qu'es fi.
y hasta té un tó de grandea.

Aixi, pues, es humorá
com se veu en una essena,
lo que fá un señor que's tira
dins d'una font, qu'está plena
d'aigua, per agraiment
de dur son nom en la pedra.

Com la font se la otorgaren,
pues la proba, ya qu'es seua.

També un señor bigotut;
—cada guía, es una antena—,
aquí está, pues per la pinta,
pinta, encara que no's crega,
usant cualquier ingredient;
mostasa, almauguena, o brea.

Tú dali motiu y tela,
y vorás com se recrea.

Un señor molt elegant
en barba retallaeta,
que te recorda el teléfono
cuand demanes conferensia
y la línea está ocupá
tenint sis hores d'espera,
pues te diuen que hay "demora",
y que has de tindre pasiensia,
¿qu'es lo que fá el tal señor
posat aquí en la foguera?

Pues que sa "exentrisitat"
ha trassendit de manera,
que ha ocupat un primer puesto
alguna volta en la essena,
y ha fet después d'anunsiant
d'alguna vistosa prenda.

Exentrisme o payasisme
en nostra festa torera
podém vore cualquier día,
y sobre tot, cuand torecha
qui sabent fer o molt bé,
desquisiat en la faena,
per voler soltarse el moño
vá en el bou, sarpa a la greña.

O al atre, que popular
se fá al moment qu'escomensa,
prenent per frutero el ruedo;
y ell com fruta se presenta
perdent la oportunitat
de fer una cosa seria,
y fer lo que tots han vist.
¡El titul d'esta foguera!

Un cantant, sempre ha segut
un señor, que bé en la essena
o en casa particular
pa selebrar una festa,
tan sols, en la seua veu,
distraía a la concurrensia.

Ara, es la veu, lo de menos;
sols fá falta una madeixa
de cable, dos altaveus,
y sobre tot, dur melena.

Revolcarse y pegar bots
estudiats, perque si es trenca
un cable en aquell instant,
vé una afonía completa.

Payasaes en el carrer
mentres el sirco se queixa,
al vore que als seus payasos
fan debaes la competensia.

Aguaitant per un forat,
están uns clows a la espera
de qu'el cap fique un chalao
en la boca d'una fiera.

Y el sirco desapareix;
mes sempre un payaso queda.

Veure infantil

    

Foguera Florida Portazgo

Carrer Cefeu, 6

03006 Alacant

©2011 - Foguera Florida Portazgo

secretaria@foguerafloridaportazgo.es